สารบัญโรงเรียน

  โครงการมหิงสาสายสืบ
 
โครงการมหิงสาสายสืบ
สนับสนุนโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
จุดมุ่งหมาย
          ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตน ผ่านการทำกิจกรรมสำรวจโลกกว้างรอบตัวพวกเขา ซึ่งจะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
          โครงการมหิงสาสายสืบ มิใช่เป็นการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล แต่เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แข่งกับตัวเอง ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นหมู่คณะ
ความเป็นมาของโครงการมหิงสาสายสืบ
          โครงการมหิงสาสายสืบ พัฒนามาจากโครงการรางวัล จอห์น มัวร์ (the John Mur Award) ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสก๊อตแลนด์ และประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก
          จอห์น มัวร์ เป็นชาวอเมริกันซึ่งเกิดในประเทศสก๊อตแลนด์ มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1800 และเป็นหนึ่งในบิดาแห่งการก่อตั้งระบบวนอุทยานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มัวร์ใช้เวลาเกือบชั่วชีวิตในการสำรวจพื้นที่ป่าในประเทศสหรัฐอเมริกา และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปให้ทำกิจกรรมสำรวจธรรมชาติเช่นที่เขาได้ทำ
          โดยเขาหวังว่า การเปิดโอกาสให้คนได้สำรวจ เรียนรู้ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ จะช่วยให้คนผู้นั้นเกิดความรัก และหวงแหนในธรรมชาติ เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่ตัวเขาเคยได้รับ
          โครงการมหิงสาสายสืบ ไม่ใช่โครงการที่แข่งขันกับผู้อื่นเพื่อชิงเงินรางวัล แต่เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แข่งขันกับตัวเอง โดยการทำกิจกรรมสำรวจธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัว ผ่านระดับความท้าทาย 4 ระดับ คือ
          1. การค้นหา (Discover)
          2. การสำรวจ (Explore)
          3. การอนุรักษ์ (Conserve)
          4. การแบ่งปัน (Share)
โครงการมหิงสาสายสืบคืออะไร
          โครงการมหิงสาสายสืบ ไม่ได้เป็นโครงการที่ให้เยาวชยแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลแต่อย่างใด แต่เป็นโครงการที่ท้าทายความสามารถของเยาวชนในการค้นหาและสำรวจพื้นที่ธรรมชาติ การกระทำการเพื่ออนุรักษ์พื้นที่นั้นๆ รวมถึงการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้กับผู้อื่น
          โครงการมหิงสาสายสืบแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุระดับการเข้าร่วมในใบสมัคร โดยแบ่งออกเป็น ระดับที่ 1 เหรียญทอง ระดับที่ 2 เหรียญเงิน และระดับที่ 3 เหรียญทองแดง โดยแต่ละระดับจะมีข้อกำหนดของเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนี้
ระดับรางวัลเหรียญทองแดง
ระดับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับรางวัลเหรียญทอง
ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง ระดับสูง
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 เดือนอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 เดือนอย่างต่อเนื่อง
          ในแต่ละระดับของรางวัลฯ เยาวชนจะต้องดำเนินกิจกรรมความท้าทาย 4 ขั้นตอน ดังนี้
          1. การค้นหาพื้นที่ธรรมชาติ
(Discover)
             หาพื้นที่ธรรมชาติสำหรับเริ่มดำเนินโครงการตามความสนใจของกลุ่ม จากนั้นจึงค้นหารายละเอียด สำรวจ ทำความรู้จักกับพื้นที่ธรรมชาติ เช่น บริเวณแม่น้ำ หรือพื้นที่ป่าในท้องถิ่น สวนหย่อมของโรงเรียน ชายหาด หรือป่าชายเลน ฯลฯ
          2. การสำรวจพื้นที่ธรรมชาติ (Explore)
             ทำการสำรวจพื้นที่ธรรมชาติที่ค้นพบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีความรู้จริงเกี่ยวกับพื้นที่นั้น เช่น ค้นหาว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดอาศัยอยู่บ้าง ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไร ทำไมพื้นที่แห่งนั้นจึงมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ มีความสำคัญต่อกันอย่างไร ในการดำรงชีวิตของระบบนิเวศนั้นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง อย่างไร หรือมีสิ่งใดเข้ามาบุกรุกรบกวนหรือไม่ และสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวหรือไม่ อย่างไร
          3. การอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ (Conserve)
             ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ โดยการลงมือกระทำเพื่อช่วยอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติแห่งนั้น ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่ไปสำรวจ เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ การทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง โดยการช่วยกันเก็บขยะ จัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ หรืออาจจะทำทางเดินศึกษาธรรมชาติไปสู่พื้นที่ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้อื่นได้สำรวจพื้นที่นั้นบ้าง เขียนจดหมายถึงหน่วยงานในท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกระตุ้นให้ดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น หรือลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยปกป้องบริเวณพื้นที่ธรรมชาติที่ดำเนินโครงการอยู่ และวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย
          4. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น (Share)
             เล่าประสบการณ์ต่างๆ ในการดำเนินโครงการกับเพื่อนๆ ครู อาจารย์ ชุมชน หรือจังหวัด เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ธรรมชาติที่ดำเนินโครงการ โดยการจัดนิทรรศการ เช่น การแสดงภาพถ่าย โคลง กลอน การวาดรูปภาพ การนำชมบริเวณทางเดินศึกษาพื้นที่ธรรมชาติจากป้ายสัญลักษณ์ที่ได้ทำไว้ สำหรับให้ผู้เยี่ยมชมได้เดินศึกษา เขียนเรื่องราว หรือจัดทำหนังสือคู่มือเกี่ยวกับพื้นที่ธรรมชาตินั้นๆ จัดทำเว็บไซต์บอกเรื่องราวกิจกรรมที่ได้ทำ เป็นต้น
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการมหิงสาสายสืบ

          1. เพื่อสำรวจและศึกษาว่าในพื้นที่ธรรมชาติ (พื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการ) มีสิ่งมีชีวิต สัตว์ พืช ชนิดใดอาศัยอยู่บ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีลักษณะพิเศษโดดเด่นหรือแตกต่างจากพื้นที่อื่นย่างไร
          2. ได้รับความสนุกสนาน และได้ประสบการณ์จากการสำรวจธรรมชาติ
          3. แบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่า
          4. รู้จักการทำงานเป็นทีมในการวางแผนและการร่วมมือปฏิบัติงานโครงการฯ
          5. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น
          6. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          7. สร้างความเชื่อมั่นและทักษะในการสื่อสารสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ให้ประสบผลสำเร็จ

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
          1. เยาวชนรวมกลุ่มเพื่อนๆ ที่สนใจพร้อมเรียนรู้และพร้อมลุย จำนวนกลุ่มละ 4-8 คน
          2. หาพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม 1 คน ซึ่งอาจเป็นครู เจ้าหน้าที่จากองค์กรเอกชน หรือบุคคลใดที่พร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการ ให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการและที่สำคัญคือ สามารถมีเวลาให้กับโครงการและดูแลกลุ่มได้
          3. ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          4. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยลงรายละเอียดแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ระดับความท้าทาย
 
อ่านต่อ
 
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th