สารบัญโรงเรียน

  โครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2
เปิดสอนระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 107 ราย
โทรศัพท์ 081-7999177 โทรสาร -
ระดับช่วงชั้นนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมประกวด ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป6)
ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
รายชื่อกิจกรรมในโครงการ
      1. ประชาธิปไตยในโรงเรียน
      2. ตุลาการน้อย
      3. ธนาคารความดี
      4. เยาวชนไทยใจอาสา
      5. ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
      6. โครงงานคุณธรรม
      7. ยุวรักษ์เกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง)
1. หลักการและเหตุผล
      สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 ในช่วงปลายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 5 (2525-2529) เป็นต้นมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นโยบายนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 มาตรา 81 กำหนดว่า “…รัฐต้องสร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…”
      และในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการว่า “…ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์…” โดยให้แนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 24 ว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ…(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา…”
      สำหรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับที่ 8 เกี่ยวกับเรื่องนี้กำหนดไว้ในข้อ 3 การปฏิรูปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนว่า “ปฏิรูปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ทุกระดับ ทุกประเภทโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอนาคต” โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย “สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติของครูอาจารย์ตามรูปแบบการดำเนินการตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผ่านกระบวน การเรียนการสอน และการฝึกฝนตามแบบประชาธิปไตย หรือกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม 3 ประการ คือ ความเป็นผู้มีคารวธรรม ความเป็นผู้มีสามัคคีธรรม และความเป็นผู้มีปัญญาธรรม
      สำหรับจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือการฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตยด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตยและระบบประชาธิปไตย และให้แนวทางไว้ดังนี้
      1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
เน้นให้ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการกลุ่มในทุกกลุ่มประสบการณ์ / รายวิชาตามหลักสูตรประถมศึกษา ทั้งนี้นักเรียนจะได้ทั้งความรู้ตามเนื้อหาวิชาและเกิดพฤติกรรมประชาธิปไตย ด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตยตามคุณลักษณะที่ต้องการเน้น 3 ประการ ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
      2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหรือในโรงเรียน
เมื่อโรงเรียนเห็นว่านักเรียนได้รับการฝึกฝนเรื่องวิถีชีวิตประชาธิปไตยในห้องเรียน จนมีพฤติกรรมที่ต้องการเน้นพอสมควรแล้ว โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนเรื่องระบบประชาธิปไตยให้ แก่นักเรียนต่อไป นั่นคือการฝึกกระบวนการในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกัน ประเมินผลการทำงานร่วมกัน และรับผลแห่งการทำงานร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอน เมื่อมีปัญหาการทำงานเกิดขึ้นต้องใช้เหตุผลในการตัดสินเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
2. วัตถุประสงค์
      2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
      2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติงาน และการเผยแพร่กิจกรรมด้านความยุติธรรม
      2.3 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรมและความเป็นธรรม
      2.4 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
      3.1 กลุ่มเป้าหมาย
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
      3.2 พื้นที่ดำเนินการ
          1) โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
          2) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
          3) บ้านโคกเพิ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
          4) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
4. แผนการดำเนินงาน
      1. ประชุมคณะทำงานและเสนอโครงการ
      2. ดำเนินงานตามโครงการ
          2.1 ประชาธิปไตยในโรงเรียน
          2.2 ตุลาการน้อย
          2.3 ธนาคารความดี
          2.4 เยาวชนไทยใจอาสา
          2.5 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
          2.6 โครงงานคุณธรรม
          2.7 ยุวรักษ์เกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง)
      3. นิเทศติตามและประเมินผล
      4. รายงานผลการดำเนินงาน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      5.1 ครู นักเรียน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
      5.2 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและมีพฤติกรรมด้านความยุติธรรมที่พึงประสงค์
      5.3 ปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท และความไม่เป็นธรรมในโรงเรียนและชุมชนลดลง
      5.4 ครู นักเรียน และประชาชนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6. งบประมาณในการดำเนินงาน
      งบประมาณ จำนวน 97,200 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
      1. ประชาธิปไตยในโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท
      2. ตุลาการน้อย จำนวน 3,000 บาท
      3. ธนาคารความดี จำนวน 5,000 บาท
      4. เยาวชนไทยใจอาสา จำนวน 10,000 บาท
          สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
      5. ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 10,000 บาท
      6. โครงงานคุณธรรม จำนวน 5,000 บาท
          สนับสนุนโดยกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
      7. ยุวรักษ์เกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 59,200 บาท
          สนับสนุนโดยมูลนิธิกองทุนเพื่อการพัฒนา (EDF)

 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th