สารบัญโรงเรียน

  โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
 

 หลักการ
      กิจกรรมนี้เป็นการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกชุมชน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการ เยี่ยมชมสัมผัสสถานที่และการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ภายใต้การเรียนรู้ที่แฝงด้วยความหมายที่หลากหลาย ตามความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน โดยการรายงานสภาพที่เห็นออกมาเป็นข้อความ อันเป็นทักษะการเรียนรู้ที่ต้องใช้ทั้งการดู การฟัง การพูด การเขียน และความคิดสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ตามนัยนี้มีความหมายที่เปิดกว้าง ทั้งที่เป็นสถานที่ธรรมชาติ สถานที่ที่สร้างสรรค์ด้วยแรงงานมนุษย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อความรู้ ทักษะ และสุนทรียภาพ

  รูปแบบการจัดกิจกรรม
      ๑. ขั้นตอนที่ ๑
          ๑.๑ นักเรียนและครูวางแผนจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยอาศัยสถานที่ทัศนศึกษาเป็นสื่อแบบบูรณาการ
          ๑.๒ แบ่งกลุ่มนักเรียน
          ๑.๓ ครูให้ความรู้เกี่ยวกับ Mind Mapping และตัวอย่างการบูรณาการโดยอาศัยสถานที่ทัศนศึกษาเป็นสื่อ
          ๑.๔ นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรศึกษา แล้วเสนอในรูปแบบ Mind Mapping
     ๒. ขั้นตอนที่ ๒
          ๒.๑ นักเรียนแบ่งความรับผิดชอบในกลุ่มในการศึกษาตามเรื่องที่ตนชอบ ถนัด สนใจ หรือได้รับมอบหมาย
          ๒.๒ นักเรียนแต่ละคนศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
     ๓. ขั้นตอนที่ ๓
          ๓.๑ นักเรียนและครูทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามเวลา สถานที่ และหัวข้อที่กำหนด
          ๓.๒ นักเรียนแต่ละคนรวบรวมข้อมูลมาเขียนเป็นเนื้อหาและทำ Mind Mapping ของตนเอง
          ๓.๓ นักเรียนในกลุ่มอภิปรายผลการศึกษาของตนเองต่อกลุ่ม
     ๔. ขั้นตอนที่ ๔
          ๔.๑ นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนรายงานสรุป
          ๔.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายงานที่ทำ ปัญหา อุปสรรคในการทำงานทั้งหมด
          ๔.๓ นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมผลงานของนักเรียนที่ได้จากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖

  วิธีดำเนินงาน
      การจัดกิจกรรมโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีหน้าที่กำหนดแหล่งเรียนรู้ จัดทำทะเบียน ประสานงานกับหน่วยงานที่ไปทัศนศึกษา และรายงานกิจกรรมในแต่ละครั้ง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงเตรียมการ ใช้ภาคบ่ายของวันที่ ๓ ของเดือน วางแผนการทัศนศึกษาระดับชั้นเรียน โดยครูประจำชั้นและนักเรียนร่วมกันกำหนดประเด็นที่จะศึกษา กำหนดคำถาม และวิธีสัมภาษณ์ ช่วงทัศนศึกษา ใช้เวลาภาคเช้าของวันที่ ๔ ทัศนศึกษาตามสถานที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้จะเริ่มศึกษาตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ครูประจำชั้นและเจ้าของสถานที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ช่วงสรุปผล ใช้เวลาภาคบ่ายของวันที่ ๔ เขียนรายงานส่งครูประจำชั้น
      หลังการทัศนศึกษาคณะกรรมการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ต้องสรุปผลการดำเนินงาน และรวบรวมผลงานนักเรียนเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมในเดือนต่อไป ส่วนการกำหนดวันที่ ๔ ของเดือน เป็นวันทัศนศึกษานั้น หากตรงกับวันหยุดหรือมีกิจกรรมอื่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
      ๑. นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือกันทำงาน ก่อให้เกิดความรักสามัคคี
      ๒. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วย Mind Mapping
      ๓. นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ
      ๔. นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้
      ๕. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของชุมชน สถานที่ที่ตนอาศัย
      ๖. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้


  ผลที่เกิดกับนักเรียน
      ๑. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน
      ๒. มีความภาคภูมิใจที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบกลุ่ม ช่วยเหลือกันทำงาน และหาความรู้ร่วมกัน
      ๓. ได้รับความสนุกสนานร่วมกับนักเรียน และร่วมกันแก้ปัญหาพร้อมกับนักเรียน
      ๔. ประเมินผลได้ตามสภาพจริง

  คณะกรรมการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
      ๑. นายคเชนทร์ชัย สุระพล
      ๒. นายนิพนธ์ ทอนโพธิ์แก้ว
      ๓. นางจินตนา สารพล

  ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
      ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ กู่สันตรัตน์
      ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๒ วันเด็กแห่งชาติ
      ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๓ ปราสาทเขาพนมรุ้ง
      ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๔ มหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๕ การเผาหลอก

 
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th