สารบัญโรงเรียน

  โครงการโรงเรียนสีขาว
 
หลักการและเหตุผล
        กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท ในสถานศึกษาภายใต้ชื่อโครงการโรงเรียนสีขาว โดยเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท โดยสร้างแนวร่วมให้ ครู นักเรียนและชุมชน (๔ ประสาน ๒ ค้ำ) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท
๒. เพื่อให้ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท ให้มีผลเชิงปฏิบัติและต่อเนื่อง
๓. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง
เป้าหมาย
๑. โรงเรียนปลอดสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท
๒. ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท ให้มีผลเชิงปฏิบัติและต่อเนื่อง
๓. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. กำหนดกิจกรรม
๓. การดำเนินงาน
๔. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน
๕. สรุปและรายงานผล
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด
ด้านคุณภาพ
๑. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัยจากสารเสพติด
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนปลอดสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท
๒. ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท ให้มีผลเชิงปฏิบัติและต่อเนื่อง
๓. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th