สารบัญโรงเรียน

  โครงการสหกรณ์โรงเรียน
 
หลักการและเหตุผล
        แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการสำคัญ ๓ ประการคือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตน เอง มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงจะประสบผลสำเร็จ
        กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ในสถานศึกษา มีกิจกรรมสำคัญอยู่ ๓ ประการ คือ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิต โดยมีกิจกรรมหนึ่งเป็นแกน
        การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง
๒. เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์
เป้าหมาย
๑. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของระบบสหกรณ์
๓. นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. กำหนดกิจกรรม
๓. การดำเนินงาน
๔. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน
๕. สรุปและรายงานผล
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เป็นสมาชิกสหกรณ์
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีการออมทรัพย์
ด้านคุณภาพ
๑. ครู นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
๒. นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของระบบสหกรณ์
๓. นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th