สารบัญโรงเรียน

  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
 
หลักการและเหตุผล
        ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน เพราะการดำรงชีวิตตามวิถีทางของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น เป็นรูปแบบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
        ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบัติ การเริ่มต้นของการเรียนรู้และฝึกฝนต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กที่มีความคิดบริสุทธิ์ สามารถซึมซาบสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนและอบรมได้ง่าย ดังนั้นนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา จึงเป็นกลุ่มบุคคลและสถาบันที่เหมาะกับการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
        การปลูกฝังพฤติกรรมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น สามารถทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย เช่น กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตยต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
๒. เพื่อให้ครู นักเรียนและชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
เป้าหมาย
๑. ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ครู นักเรียนและชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. กำหนดกิจกรรม
๓. การดำเนินงาน
๔. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน
๕. สรุปและรายงานผล
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
๑. โรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้เรื่องประชาธิปไตย
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
ด้านคุณภาพ
๑. ครู นักเรียนและชุมชนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
๒. ครู นักเรียนและชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th