สารบัญโรงเรียน

  โครงการลูกเสือ เนตรนารี
 
หลักการและเหตุผล
        การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน บ้างเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประเภทกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนมีหลายประการด้วยกัน แต่ที่มีการจัดกันอย่างแพร่หลายและถูกกำหนดไว้ไว้ในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) คือกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
          ลูกเสือและเนตรนารีเป็นกิจกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับเยาวชน โดยเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาความรู้และทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกายฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรง ด้านจิตใจฝึกฝนความเมตตากรุณา ความอดทน นอกจากนี้ยังมีความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ภายใต้กฎและคำปฏิญาณที่ลูกเสือและเนตรนารียึดถือร่วมกัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาความรู้ครูและนักเรียนด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๒. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
๓ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย
๑. ครู นักเรียนมีความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. กำหนดกิจกรรม
๓. การดำเนินงาน
๔. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน
๕. สรุปและรายงานผล
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรเรื่องกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารีทุกสัปดาห์
ด้านคุณภาพ
๑. ครู นักเรียนมีความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครู นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th