สารบัญโรงเรียน

  โครงการห้องสมุดโรงเรียน
 
หลักการและเหตุผล
        ในภาวะปัจจุบัน ความเจริญทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิชาการมีมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ แยกย่อยเป็นสาขาเฉพาะมากมาย เป็นการยากที่จะนำเอาวิทยาการเหล่านั้นมาบรรจุไว้ในหลักสูตรและจัดสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นหลักสูตรใหม่จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Instruction) ของผู้เรียนที่ต้องศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา แสวงหาคำตอบเอง
        ห้องสมุดจึงเป็นสถาบันทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทั้งวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ให้บริการครูและนักเรียนเพื่อหาประสบการณ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นความก้าวหน้าความเจริญสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครู นักเรียนและชุมชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้และความบันเทิง
๒. เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
๔. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
เป้าหมาย
๑. ครู นักเรียนและชุมชนมีแหล่งค้นคว้าความรู้และความบันเทิง
๒. ครู นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
๓. ห้องสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. กำหนดกิจกรรม
๓. การดำเนินงาน
๔. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน
๕. สรุปและรายงานผล
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
๑. นักเรียนและครูอาจารย์ใช้บริการห้องสมุดร้อยละ ๑๐๐
๒. ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนบริการครบถ้วน
ด้านคุณภาพ
๑. ครู นักเรียนและชุมชนมีแหล่งค้นคว้าความรู้และความบันเทิง
๒. ครู นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นหาความรู้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครู นักเรียนและชุมชนมีแหล่งค้นคว้าความรู้และความบันเทิง
๒. ครู นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
๓. ห้องสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th