สารบัญโรงเรียน

  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
 
หลักการและเหตุผล
        นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวคิดว่า คุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ ๓ ประการคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน อันจะส่งผลในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานเกี่ยวกับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศไม่ใช่การตรวจสอบ การประเมินผล แต่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีการวางแผน กำหนดแนวปฏิบัติ ดำเนินการ และการประเมินผลร่วมกัน การนิเทศภายในมีเป้าหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ชื่นชมกับความสำเร็จของตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
๒. เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
๓. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศตนเองของครู
เป้าหมาย
๑. ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
๒. ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
๓. ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. กำหนดรูปแบบการนิเทศ
๓. การดำเนินงาน
๔. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน
๕. สรุปและรายงานผล
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
๑. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
๑. ครูได้รับการนิเทศ
๒. ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
๓. ครูนิเทศตนเองและนิเทศกันเองอย่างสม่ำเสมอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
๒. ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
๓. ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th