สารบัญโรงเรียน

  รหัสวิชา
 
วิชา
เวลาเรียน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ท 11101 ภาษาไทย
 ค 11101 คณิตศาสตร์
 ว 11101 วิทยาศาสตร์
 ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศ 11101 ศิลปะ
 ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 อ 11101 ภาษาอังกฤษ
เวลาเรียน ๒๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ท 12101 ภาษาไทย
 ค 12101 คณิตศาสตร์
 ว 12101 วิทยาศาสตร์
 ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศ 12101 ศิลปะ
 ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 อ 12101 ภาษาอังกฤษ
เวลาเรียน ๒๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ท 13101 ภาษาไทย
 ค 13101 คณิตศาสตร์
 ว 13101 วิทยาศาสตร์
 ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศ 13101 ศิลปะ
 ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 อ 13101 ภาษาอังกฤษ
เวลาเรียน ๒๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๘๐ ชั่วโมง/ปี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ท 21101 ภาษาไทย
 ค 21101 คณิตศาสตร์
 ว 21101 วิทยาศาสตร์
 ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศ 21101 ศิลปะ
 ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 อ 21101 ภาษาอังกฤษ
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ท 22101 ภาษาไทย
 ค 22101 คณิตศาสตร์
 ว 22101 วิทยาศาสตร์
 ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศ 22101 ศิลปะ
 ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 อ 22101 ภาษาอังกฤษ
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ท 23101 ภาษาไทย
 ค 23101 คณิตศาสตร์
 ว 23101 วิทยาศาสตร์
 ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศ 23101 ศิลปะ
 ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 อ 23101 ภาษาอังกฤษ
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๔๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ลูกเสือ-เนตรนารี
 แนะแนว
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
 กิจกรรมจริยศึกษา
 กิจกรรมพลศึกษา
 กิจกรรมเกษตร

เวลาเรียน   ๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๒๐ ชั่วโมง/ปี
เวลาเรียน   ๒๐ ชั่วโมง/ปี

 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th