สารบัญโรงเรียน

  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 
หลักการและเหตุผล
        การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิดถึง ๖ ปี มีรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบของการดูและเด็กวัยอื่น แม้กระทั่งในช่วงวัยนี้ยังสามารถแยกได้เป็นวัยแรกเกิดถึง ๓ ปี กับวัย ๓ – ๖ ปี ที่มีลักษณะการเลี้ยงดูที่ไม่สามารถนำมาใช้ควบคู่กันได้ ความแตกต่างของการเลี้ยงดูนี้ เป็นผลมาจากความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน ดังนั้นพ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเด็ก จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและความต้องการของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมและมีคุณภาพถือเป็นการสอนเด็กไปด้วย เนื่องจากการดูแลและการสอนจะสัมพันธ์กัน
        การจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน เป็นเรื่องที่จำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กวัยนี้กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา การพัฒนาเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ในแนวการจัดประสบการณ์นั้นจะต้องยึดพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก โดยคำนึงถึงวัย ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดังนั้นครูจึงต้องศึกษาเป้าหมายที่พึงประสงค์ของพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ก่อนที่จะจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. เพื่อให้เด็กสามารถช่วยตนเองได้เหมาะสมกับสภาพและวัย
๓. เพื่อให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
เป้าหมาย
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม
๒. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. การศึกษาข้อมูล
๓. การดำเนินงาน
๔. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน
๕. สรุปและรายงานผล
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
๑. นักเรียนปฐมวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ร้อยละ ๑๐๐
ด้านคุณภาพ
๑. โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. เด็กสามารถช่วยตนเองได้เหมาะสมกับสภาพและวัย
๓. เด็กมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th