สารบัญโรงเรียน

  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
 
หลักการและเหตุผล
        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานฯ อย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกระยะ ๕ ปี
        โรงเรียนเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในขึ้นเพื่อ ให้การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
๒. เพื่อให้การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. โรงเรียนมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
๒. โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
๓. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา
๓. การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๔. การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
๕. สรุปและรายงานผล
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
๑. เอกสารรายงานการประเมินตนเอง จำนวน ๑ เล่ม
๒. เอกสารมาตรฐานโรงเรียน จำนวน ๑ เล่ม
๓. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน สมศ. ระดับดีอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ด้านคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา
๒. โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๓. โรงเรียนมีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สมศ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน
๒. การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานทางการศึกษา
๓. โรงเรียนได้รับการรับรองรับจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 08-1799-9177 E-mail :
nonnapha4@yahoo.co.th