สารบัญโรงเรียน

  ผู้บริหารโรงเรียน
 
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน
 
 
  ชื่อ-นามสกุล วิทยา นนท์นภา
วันเดือนปีเกิด 20 ธันวาคม 2514
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
การศึกษา 2535 ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (สังคมศึกษา)
2541 กศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
การรับราชการ 2536 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านเขาพลวง สปอ.บึงสามพัน สปจ.เพชรบูรณ์
2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทรายสะอาด สปอ.คอนสาร สปจ.ชัยภูมิ
2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
2540 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไทร สปอ.คูเมือง สปจ.บุรีรัมย์
2542 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดสระบัว สปอ.พุทไธสง สปจ.บุรีรัมย์
2544 ครูใหญ่ โรงเรียนวัดบุปผาราม สปอ.นาโพธิ์ สปจ.บุรีรัมย์
2549 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพท.มค.2
ผลงานวิจัย การผลิตและการค้าสุกรในบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง พ.ศ.2469-2484
ทุนสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในชุมชนเขมรป่าดง
ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เศรษฐกิจอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทุนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผลงาน 2543 วิทยากรที่ปรึกษาการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ <สปจ.บุรีรัมย์>
2544 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าฯ <สปจ.บุรีรัมย์>
2545 นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด <จังหวัดบุรีรัมย์>
2545 โรงเรียนยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ <กระทรวงการต่างประเทศ>
2546 สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัด <จังหวัดบุรีรัมย์>
2546 นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศ <กระทรวงศึกษาธิการ>
2547 สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัด <จังหวัดบุรีรัมย์>
2547 โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ <สมาคมสร้างสรรค์ไทย>
2547 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ <สพฐ.>
2547 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน <สวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง>
2548 โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา <กระทรวงพลังงาน>
2548 โครงการน้ำใสทั่วไทยดุจน้ำพระทัยพระราชินี <ธนาคารกสิกรไทย>
2548 โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ ToPSTAR <สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้>
2548 สถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น <สพฐ.>
2549 โครงการเยาวชนไทยใจอาสา <กระทรวงศึกษาธิการ>
2549 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <สมศ.>
2549 โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม <สพท.มค.2>
2549 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง <สพท.บร.4>
2549 วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้ง วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2549 วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2549 วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา
2549 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในโรงเรียน <สพฐ.>
2549 นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด <จังหวัดมหาสารคาม>
2549 ผู้บริหารรักการอ่านดีเด่น <สพท.มค.2>
2550 โครงการอาหารกลางวันน้องอิ่ม <มูลนิธิซิเมนต์ไทย>
2550 โครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน <สพฐ.>
2550 โรงเรียนต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม <กระทรวงยุติธรรม>
2550 ตัวแทน สพท.มค.2 จัดนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550 จัดนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2550 โครงการรุ่งอรุณ <สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย>
2550 โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา <มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา>
2550 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน <มูลนิธิพูนพลัง>
2550 โครงการมหิงสาสายสืบ <กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม>
2550 โครงการจัดเก็บข้อมูลงานช่างฝีมือพื้นบ้าน <สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ>
2550 โครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ <บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด>
2550 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก <ชมรมพุทธศาสตร์สากล>
2550 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน <สวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง>
2550 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ <สพท.มค.2>
2550 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปีที่ 6 <สพฐ>
 
 
 
 
Webmaster
นายวิทยา นนท์นภา
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
 
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0-1799-9177 E-mail : nonnapha@chaiyo.com